Commit 0bcced2a authored by Jordi Masip's avatar Jordi Masip

Correccions a les conclusions

parent 508269d4
Pipeline #1035 passed with stages
in 34 seconds
......@@ -1048,11 +1048,11 @@ L'aplicació es troba en distribuïdor d'aplicacions Google Play perquè qualsev
\end{figure}
\chapter{Conclusions}
Amb aquest projecte s'ha aconseguit fer realitat un sistema de recepció de notificacions a través dels telèfons inte\l.ligents quan s'acosta en un punt d'interès on està situat l'emissor \acro{ble}. Per aconseguir aquest objectiu, s'ha hagut de desenvolupar un dispositiu \acro{ble} per fer d'emissor, un panell d'administració per gestionar la informació de les notificacions i una aplicació Android per fer de receptor de les notificacions.
Amb aquest projecte s'ha aconseguit fer realitat un sistema de recepció de notificacions a través dels telèfons inte\l.ligents quan s'acosta a un punt d'interès on està situat l'emissor \acro{ble}. Per aconseguir aquest objectiu, s'ha hagut de desenvolupar un dispositiu \acro{ble} per fer d'emissor, un panell d'administració per gestionar la informació de les notificacions i una aplicació Android per fer de receptor de les notificacions.
Desenvolupar aquest projecte s'ha tingut en compte el tema seguretat de la part de servidors webs. Especialment en panell d'administració, on els diferents usuaris no poden accedir o modificar dades dels altres sense tenir l'accés. Durant aquest treball s'han anat utilitzant diferents eines, com ara, Flask, Android, Docker\dots i això s'ha ofert oportunitats de conèixer més en fonts amb coneixements prèpis que havia ensenyat en el grau.
Alhora de desenvolupar aquest projecte s'ha tingut en compte aconseguir un sistema fiable, robust i segur. Especialment en el panell d'administració web, on els diferents usuaris no poden accedir o modificar dades dels altres sense tenir accés. Durant aquest treball s'han utilitzat diferents eines, com ara, Flask, Android, Docker\dots i això m'ha permès conèixer més a fons coneixements prèvis que s'havien ensenyat en el grau.
A través d'aquest projecte, s'ha tingut sensació satisfactoria d'acabar un treball que està que aplica els tres camps de l'Enginyeria de sistemes \acro{tic}.
Aquest projecte m'ha donat una sensació satisfactoria, ja que s'ha realitzat un treball que aplica els tres camps de l'Enginyeria de sistemes \acro{tic}.
\section*{Treballs futurs}
Durant el desenvolupament del projecte, s'ha trobat que existeix unes possibles millores, però per diferents qüestions no s'ha pugut realitzar:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment