Commit 38d63c62 authored by Qiwei Ni's avatar Qiwei Ni

Afegeix captures de aplicació

parent 3f5e5832
Pipeline #1029 passed with stages
in 20 seconds
......@@ -42,11 +42,18 @@
@OnLine{beacon,
title = {Wikipedia},
subtitle = {Beacon},
url = {https://es.wikipedia.org/wiki/Beacon},
subtitle = {Bluetooth low energy beacon},
url = {https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_low_energy_beacon},
date = {2016-10-04},
}
@OnLine{providers,
title = {Google Developers},
subtitle = {Eddystone format},
url = {https://developers.google.com/beacons/eddystone},
date = {2016-10-13},
}
@OnLine{radino,
title = {In-Circuit Online Shop},
subtitle = {Radino nRF8001, Bluetooth-Low-Energy},
......
......@@ -109,8 +109,6 @@ Arduino Uno \cite{arduino_uno} és una placa de circuit imprès basada en el mic
\subsection*{Arduino IDE}
Arduino IDE és un programa open-source que facilita programar i puja programa a les plaques.
\chapter{Situació del treball}
%En aquest apartat es descriurà la situació actual del treball. Es definirà el context, l'objectiu i solució del treball.
......@@ -167,7 +165,7 @@ Actualment, ja existeixen dispositius BLE que fan d'emisors de contingut, com el
Els beacons estan basats en els protocols: iBeacon, Eddystone i AltBeacon, especificats per les empreses Apple, Google i Radius Networks, respectivament.
En el mercat existeixen diversos fabricants que ofereixen un dispositiu \emph{beacon}. Cadascú implementa el dispositiu de diferents maneres, però fan la mateixa funció. Hi ha unes poques empreses que en comptes de oferir el dispositiu físic, el que ofereixen és el sistema de gestió dels beacons a través d'un panell web i un SDK per ajudar a desenvulopar una aplicació pròpia.
En el mercat existeixen diversos fabricants que ofereixen un dispositiu \emph{beacon}. Cadascú implementa el dispositiu de diferents maneres, però fan la mateixa funció. Hi ha unes poques empreses que en comptes de oferir el dispositiu físic, el que ofereixen és el sistema de gestió dels beacons a través d'un panell web i un SDK per ajudar a desenvulopar una aplicació pròpia \cite{providers}.
El que diferencia aquest projecte dels altres és un sistema complet i centralitzat. És complet perquè és un sol projecte que ja té tots els elements necessàris: l'emisor, el panell d'administració i l'aplicació mòbil. És centralitzat perquè només existeix una sola aplicació pels usuaris, d'aquesta manera els usuaris no han de baixar més d'una aplicacion per rebre la informació dels diferents locals i els propietaris dels locals no hauran de desenvolupar la seva pròpia aplicació.
......@@ -1023,7 +1021,35 @@ Si entra amb un usuari normal, a menú només mostra apartats Beacons i Notifica
\end{figure}
\section*{L'aplicació Android}
L'aplicació es troba en distribuïdor d'aplicacions Google Play perquè qualsevol persona que tingui un dispositiu Android pugui baixar. En la pantalla principal de l'aplicació es mostra les notificacions que s'han trobat, a la part dalt d'esquerra hi ha una icona de menú, quan es clica, es deplega un menú on es pugui seleccionar les diferents categories d'informació. En aquest menú també es pot triar per veure en locals en comptes de notificacions, amb aquesta opció, es mostra la informació agrupada per local. Cada element que hi ha a la pantalla, es pot veure amb més detall clicant-li.
L'aplicació es troba en distribuïdor d'aplicacions Google Play perquè qualsevol persona que tingui un dispositiu Android pugui baixar. En la pantalla principal de l'aplicació es mostra les notificacions que s'han trobat (veu la figura~\ref{fig:app_veure_en_notificacions}), a la part dalt d'esquerra hi ha una icona de menú (veu la figura~\ref{fig:app_menu}), quan es clica, es deplega un menú on es pugui seleccionar les diferents categories d'informació. En aquest menú també es pot triar per veure en locals en comptes de notificacions, amb aquesta opció, es mostra la informació agrupada per local (veu la figura~\ref{fig:app_veure_en_locals}). Cada element que hi ha a la pantalla, es pot veure amb més detall clicant-li (veu la figura~\ref{fig:app_detalls}).
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[scale=0.5]{imatges/app_veure_en_notificacions}
\caption{La informació rebuda de l'aplicació veure en format de notificacions}
\label{fig:app_veure_en_notificacions}
\end{figure}
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[scale=0.5]{imatges/app_menu}
\caption{El menú de l'aplicació}
\label{fig:app_menu}
\end{figure}
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[scale=0.5]{imatges/app_veure_en_locals}
\caption{La informació rebuda de l'aplicació veure en format de locals}
\label{fig:app_veure_en_locals}
\end{figure}
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[scale=0.5]{imatges/app_detalls}
\caption{Detalls de les notificacions d'un local}
\label{fig:app_detalls}
\end{figure}
\chapter{Conclusions}
Amb aquest projecte s'ha aconseguit fer realitat un sistema de recepció de notificacions a través dels telèfons inte\l.ligents quan s'acosta en un punt d'interès on està situat l'emissor BLE. Per aconseguir aquest objectiu, s'ha hagut de desenvolupar un dispositiu BLE per fer d'emissor, un panell d'administració per gestionar la informació de les notificacions i una aplicació Android per fer de receptor de les notificacions.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment