Commit 5172c649 authored by Qiwei Ni's avatar Qiwei Ni

Millora text de Android

parent 3817e040
Pipeline #1018 passed with stages
in 10 seconds
......@@ -229,9 +229,9 @@
date = {2016-10-12},
}
@OnLine{android_layouts,
@OnLine{android_intent,
title = {Android Developers},
subtitle = {Layouts},
subtitle = {Intents and Intent Filters},
url = {https://developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout.html},
date = {2016-10-12},
}
......@@ -243,6 +243,13 @@
date = {2016-10-12},
}
@OnLine{android_studio,
title = {Android Developers},
subtitle = {Android Studio},
url = {https://developer.android.com/guide/components/intents-filters.html},
date = {2016-10-12},
}
@Book{get_started_with_ble,
author = {Kevin Townsend and Carles Cufí and Akiba and Robert Davidson},
title = {Getting Started with Bluetooth Low Energy},
......
......@@ -757,16 +757,15 @@ Els components d'aplicació són elements essencials d'una aplicació Android \c
\item [Receptors de difusions] És un component que respon a difusions (\textit{broadcasts}) de l'aplicació o de tot el sistema.
\end{description}
Per posar en marxa tres dels quatre components (activitats, serveis i receptors de difusions), s'utilitza l'enviament d'\texttt{intent}s. Un \texttt{intent} és una instancia de l'objecte \texttt{Intent}, que conté un missatge per activar un component concret. En el cas de activitats i serveis, l'\texttt{intent} defineix una acció a realitzar (utilitzant URIs). Per exemple, un intent podria transmetre una so\l.licitud d'una activitat per mostrar una imatge o per obrir una pàgina web. En alguns casos, pot iniciar una activitat per rebre un resultat, en aquest cas, l'activitat també retorna el resultat d'un intent. En el cas de receptors de difusions, l'intent simplement defineix l'anunci que s'està emetent. Amb més detall seria:
Per posar en marxa tres dels quatre components (activitats, serveis i receptors de difusions), s'utilitza l'enviament d'\texttt{intent}s. Un \texttt{intent} és una instancia de l'objecte \texttt{Intent} \cite{android_intent}, que conté un missatge per activar un component concret. En el cas de activitats i serveis, l'\texttt{intent} defineix una acció a realitzar (utilitzant URIs). Per exemple, un intent podria transmetre una so\l.licitud d'una activitat per mostrar una imatge o per obrir una pàgina web. En alguns casos, pot iniciar una activitat per rebre un resultat, en aquest cas, l'activitat també retorna el resultat d'un intent. En el cas de receptors de difusions, l'intent simplement defineix l'anunci que s'està emetent. Amb més detall seria:
\begin{itemize}
\item Per inicialitzar una activitat, s'ha de passar un Intent a la funció \texttt{startActivity()}, on Intent defineix l'activitat i les dades necessàries. Per rebre resultat d'una activitat quan s'acaba, cal implementar callbask de \texttt{onActivityResult()}.
\item Per inicialitzar un servei, s'ha de passar un Intent a la funció \texttt{startService()}, on Intent defineix el servei i les dades necessàries.
\item Per lliurar un missatge Broadcast, s'ha de passar un Intent a la funció \texttt{sendBroadcast()}.
\end{itemize}
% TODO: afegir alguna frase per enllaçar el paràgraf anterior amb el següent
Les activitats tenen un cicle de vida: creació, arrencada, pausa, aturada i destrucció. Quan s'inicia una nova activitat, es pausa l'activitat anterior i el sistema conserva l'activitat en una pila. Quan s'inicia una nova activitat, que s'insereix a la pila de nou i es porta l'atenció a l'usuari. Quan l'usuari es realitza amb l'activitat actual i pressiona el botó Enrere, s'extreu de la pila (i es destrueix) i reprèn l'activitat anterior. (La pila de nou es discuteix més en les tasques i documents Tornar Pila). La figura~\ref{fig:activity_lifecycle} mostra cicle de vida d'una activitat, on els retangles representen les mètodes callback que es crida en l'execució \cite{android_activity_lifecycle}.
En una aplicació, existeix diferentes activitats. Per gestionar-les, és important conèixer el cicle de vida: creació, arrencada, pausa, aturada i destrucció. Quan s'inicia una nova activitat, es pausa l'activitat anterior i el sistema conserva l'activitat en una pila. Quan s'inicia una nova activitat, que s'insereix a la pila de nou i es porta l'atenció a l'usuari. Quan l'usuari es realitza amb l'activitat actual i pressiona el botó Enrere, s'extreu de la pila (i es destrueix) i reprèn l'activitat anterior. (La pila de nou es discuteix més en les tasques i documents Tornar Pila). La figura~\ref{fig:activity_lifecycle} mostra cicle de vida d'una activitat, on els retangles representen les mètodes callback que es crida en l'execució \cite{android_activity_lifecycle}.
\begin{figure}[H]
\centering
......@@ -777,7 +776,7 @@ Les activitats tenen un cicle de vida: creació, arrencada, pausa, aturada i des
\subsection{Permisos}
Android executa cada aplicació en un \textit{sandbox}. Un \textit{sandbox} és un mecanisme de seguretat que permet engabiar una aplicació per restringir l'accés a diversos recursos del sistema, com el disc, la xarxa, ... El \textit{sandbox} :
Android executa cada aplicació en un \textit{sandbox}. Un \textit{sandbox} és un mecanisme de seguretat que permet engabiar una aplicació per restringir l'accés a diversos recursos del sistema, com el disc, la xarxa\dots Un cop l'aplicació està insta\l.lada en el dispositiu, cada una s'executa en el propi \textit{sandbox}:
\begin{itemize}
\item Cada aplicació està instal·lada com a un usuari diferent.
......@@ -785,9 +784,9 @@ Android executa cada aplicació en un \textit{sandbox}. Un \textit{sandbox} és
\item Per defecte, cada aplicació s'executa en el seu propi procés i cada procés està a una instància de la maquina virtual de Java, per tant, les aplicacions s'executen aïllades entre sí.
\end{itemize}
Si l'aplicació vol utilitzar recursos i informació fora del seu sandbox, ha de so\l.licitar permís explícitament \cite{android_permissions}. Hi ha dos tipus de permisos:
Si l'aplicació vol utilitzar recursos i informació fora del seu \textit{sandbox}, ha de so\l.licitar permís explícitament \cite{android_permissions}. Hi ha dos tipus de permisos:
\begin{description}
\item [Permisos normals] cobreixen àress en les que l'aplicació necessita accedir a dades o recursos que hi ha molt poc risc per a la privacitat de l'usuari o el funcionament d'altres aplicacions fora de sandbox. Per exemple, el permís per establir la zona horària, el permís per canviar fons de pantalla. El sistema concedeix aquests permisos automàticament si una aplicació els demana.
\item [Permisos normals] cobreixen àress en les que l'aplicació necessita accedir a dades o recursos que hi ha molt poc risc per a la privacitat de l'usuari o el funcionament d'altres aplicacions fora de \textit{sandbox}. Per exemple, el permís per establir la zona horària, el permís per canviar fons de pantalla. El sistema concedeix aquests permisos automàticament si una aplicació els demana.
\item [Permisos perillosos] cobreixen àress en les que l'aplicació necessita accedir a dades o recursos que impliquen la informació privada de l'usuari o podrien afectar a les dades emmagatzemades per l'usuari o el funcionament d'altres aplicacions. Per exemple, permís de llegir els contactes de l'usuari. L'usuari concedeix aquests permisos explícitament si una aplicació els demana.
\end{description}
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment