Commit 53f6ac09 authored by Jordi Masip's avatar Jordi Masip

Completats uns TODO que faltàven

parent 69375101
Pipeline #1032 passed with stages
in 40 seconds
......@@ -482,11 +482,12 @@ En el cas del web de API només cal retornar informació necessaria i en format
}
\end{verbatim}
% TODO: completar
El servidor web \cite{web_server} és un programari informàtic que s'encarreaga de rebre les ordres enviades amb el protocol d'HTTP, anomenades \emph{peticions web}. Quan el servidor web rep una petició la delega a l'aplicació web. L'aplicació web s'executa, actua segons els paràmetres d'entrada, i retorna un resultat. Aquest resultat es retorna al servidor web i el servidor web l'envia a qui ha fet la petició web.
El servidor web serà la interfície d'accés per accedir i gestionar la informació, a través d'un panell d'administració web i una API web. La informació serà gestionada per una base de dades.
\subsection{Base de dades}
Es disposa una base de dades relacional SQL, s'utilitza MariaDB \cite{mariadb} com el sistema de gestió de bases de dades. MariaDB és una branca de MySQL impulsada per la comunitat per tal de mantenir el seu estat lliure sota la GNU GPL. \\
S'utilitzarà una base de dades relacional SQL, MariaDB \cite{mariadb}, com el sistema de gestió de bases de dades. MariaDB és una branca de MySQL impulsada per la comunitat per tal de mantenir el seu estat lliure sota la GNU GPL. \\
\\
Abans d'explicar l'estructura de la base de dades, es defineix:
\begin{itemize}
......@@ -527,12 +528,12 @@ A la figura~\ref{fig:containers} es pot observar que els quatre serveis estan a
\label{fig:containers}
\end{figure}
Per aconseguir aquest aïllament existeixen diverses solucuions. A priori, un pot pensar en separar els serveis en quatre màquines (físiques) diferents, però implica haver de gastar més recursos en maquinària. Altres solucions permeten aconseguir l'aïllament dels serveis utilitzant només una màquina (física):
Per aconseguir aquest aïllament existeixen diverses solucuions. A priori, un pot pensar en separar els serveis en quatre màquines (físiques) diferents, però implicaria haver de gastar més recursos en maquinària. Altres solucions permeten aconseguir l'aïllament dels serveis utilitzant només una màquina (física):
\begin{itemize}
\item \emph{Emular}: TODO %simula tota la part de hardware en software.
\item \emph{Virtualitzar}: TODO %simula part de hardware en software.
\item \emph{Contenidor}: TODO
\item \emph{Emulació}: consisteix en un programari que emula una màquina física. Permet executar un sistema operatiu sencer. El rendiment és baix.
\item \emph{Virtualització}: la màquina física té un macanisme per compartir els recursos amb una o més màquina virtuals. L'hipervisor gestiona la virtualització de la màquina física. Permet executar un sistema operatiu sencer. S'obté un rendiment alt, comparable amb el d'una màquina nua (\textit{bare metal}).
\item \emph{Contenidor}: es virtualitza a nivell de sistema operatiu, en comptes de virtualitzar a nivell de màquina. La capa entre la màquina física (\textit{host}) i la màquina virtual (\textit{guest}) és més fina. Permet obtenir un rendiment més alt que amb la virtualització. El sistema operatiu de la màquina \textit{guest} ha de ser compatible amb el de la màquina \textit{host}.
\end{itemize}
En aquest treball s'ha obtat per treballar amb contenidors, utilitzant l'eina Docker.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment