Commit 61b9efaa authored by Qiwei Ni's avatar Qiwei Ni

Corregeix la part de Serveis Web

parent 580230b4
Pipeline #1009 passed with stages
in 10 seconds
......@@ -502,7 +502,7 @@ L'figura~\ref{fig:esquema_db} mostra l'esquema de base de dades.
\label{fig:esquema_db}
\end{figure}
S'ha creat un usuari per accés a la base de dades a través del web. Aquest usuari només pot accedir amb adreça d'IP 172.255.255.255 i té accés limitat
S'ha creat un usuari per accés a la base de dades a través del web. Aquest usuari només pot accedir des de l'adreça d'IP 172.255.255.255 i té accés limitat a les taules de la base de dades:
\begin{verbatim}
CREATE USER 'usuari'@'172.%' IDENTIFIED BY 'contrasenya';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON TABLE beaconsDB.* TO usuari@'172.%';
......@@ -523,8 +523,8 @@ A la figura~\ref{fig:containers} es pot observar que els quatre serveis estan a
Per aconseguir aquest aïllament existeixen diverses solucuions. A priori, un pot pensar en separar els serveis en quatre màquines (físiques) diferents, però implica haver de gastar més recursos en maquinària. Altres solucions permeten aconseguir l'aïllament dels serveis utilitzant només una màquina (física):
\begin{itemize}
\item \emph{Emular}: TODO
\item \emph{Virtualitzar}: TODO
\item \emph{Emular}: TODO %simula tota la part de hardware en software.
\item \emph{Virtualitzar}: TODO %simula part de hardware en software.
\item \emph{Contenidor}: TODO
\end{itemize}
......@@ -589,7 +589,7 @@ Per realitzar el desplegament d'aquests serveis, ja sigui en un entorn de proves
\label{tab:serveis_web}
\end{table}
Per fer-ho, definim en un fitxer anomenat \texttt{docker-compose.yml} la llista de serveis que requereix la nostra aplicació (veure la taula~\ref{tab:serveis_web}).
Per fer-ho, es defineix en un fitxer anomenat \texttt{docker-compose.yml} la llista de serveis que requereix l'aplicació (veure la taula~\ref{tab:serveis_web}).
\emph{docker-compose.yml}
\begin{verbatim}
......@@ -653,7 +653,7 @@ Tot seguit, només cal executar \texttt{docker compose up --build} per posar en
L'entorn d'explotació consisteix en un servidor virtual privat accessible des de \url{tfg-origin.qiwei.cat}. Aquest servidor de 1 core i 512 MB de RAM, amb Ubuntu 16.04 i Docker, executarà els serveis web i permetrà que siguin accessibles des d'internet.
El servidor ha estat llogat a \texttt{Digital Ocean}, una empresa que ofereix solucions "cloud" als desenvolupadors. Per evitar sobrecarregar el servidor, s'utilitzarà un servei de distribució de contingut (CDN) que farà de memòria cau de les consultes. S'ha escollit \texttt{KeyCDN}.
El servidor ha estat llogat a \texttt{Digital Ocean}, una empresa que ofereix solucions \emph{cloud} als desenvolupadors. Per evitar sobrecarregar el servidor, s'utilitzarà un servei de distribució de contingut (CDN) que farà de memòria cau de les consultes. S'ha escollit \texttt{KeyCDN}.
Per agilitzar el desplegament a l'entorn d'explotació, s'ha configurat el repositori \url{https://gitlab.jmr.cat/tfg-qiwei/api-web} per poder treballar seguint la metodologia de Continuos Delivery \cite{continuos_delivery} (CD). Aquesta metodologia consisteix en aplicar els canvis en petits cicles sense comprometre la fiabilitat en fer el desplegament. D'aquesta manera, cada cop que s'envia un o més \texttt{commit}s al servidor de \texttt{git}, es publica automàticament la nova versió al servidor d'explotació.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment