Commit 8799d823 authored by Qiwei Ni's avatar Qiwei Ni

Afegit més conclusions

parent d0eec941
Pipeline #1021 passed with stages
in 15 seconds
......@@ -948,11 +948,14 @@ L'aplicació està feta amb IDE oficial de desenvupament de aplicacions Android,
L'aplicació inicialitza \texttt{IntentService} per escanejar els emissors BLE. Quan troba un emissor, es comprova a la llista de Beacons, en el cas que no existeix es fa una consulta a servidor web de API amb l'identificador, si existeix la informació d'emissor es guarda an la llista de Beacons i es fa un \emph{broadcast} de actulització de llista de Beacons. En el cas que ja existeix el Beacon, s'actualitza la distància del Beacon i també es fa un \emph{broadcast}. En les activitats que estan registrat d'aquest \emph{broadcast}, es refresca l'interfície. Quan l'usuari selecciona no desselecciona algun BeaconType, també refresca l'interfície per mostrar només els Beacons que tenen BeaconType seleccionat.
\chapter{Producte final}
En aquest capitol s'ensenya resultat dels tres parts del producte final, que són l'emissor BLE, el web de panell d'administració i l'aplicació Android.
\section*{Emissor BLE}
Per protegir del món exterior i per comoditat, es disposa una caixa de plàstic per ficar-hi el radino. En fase de desenvolupament, el radino s'alimentava a través del port USB d'ordinador, però no és una manera pràctica pels locals. S'ha afegit una bateria a la caixa perquè el radino pugui estar alimentat.
\section*{Panell d'administració}
El web disposa registre i login d'usuari per propietari d'emissor BLE (veu la figura~\ref{fig:admin_login}). Si entra amb la session de administrador de web (ticadmin), hi ha una apartat de menu que posa administració (veu la figura~\ref{fig:admin_admin}), en l'apartat d'administració hi ha una taula que representa identificador de emissor i el seu propietari (veu la figira~\ref{fig:admin_beacon_registre}), es pot editar clicant enllaç a la part dreta de la taula i registrar clicant el butó groc i entra la pàgina de registre d'un emissor (veu la figura~\ref{fig:admin_beacon_registre}).
Si entra amb un usuari normal, a menú només mostra apartats Beacons i Notificacions (veu la figura~\ref{fig:admin_menu}). A l'apartat Beacons mostra una taula de Beacons que té l'usuari (veu la figura~\ref{fig:admin_beacons}) i clicant l'enllaç de editar per editar un Beacon concret~\ref{fig:admin_beacons_edit}. A l'apartat Notificacions mostra una taula de notificacions que té afegit l'usuari (veu la figura~\ref{fig:admin_notificacions}).
Si entra amb un usuari normal, a menú només mostra apartats Beacons i Notificacions (veu la figura~\ref{fig:admin_menu}). A l'apartat Beacons mostra una taula de Beacons que té l'usuari (veu la figura~\ref{fig:admin_beacons}) i clicant l'enllaç de editar per editar un Beacon concret (veu la figura~\ref{fig:admin_beacons_edit}). A l'apartat Notificacions mostra una taula de notificacions que té afegit l'usuari (veu la figura~\ref{fig:admin_notificacions}).
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[scale=0.55]{imatges/admin_login}
......@@ -1010,10 +1013,12 @@ Si entra amb un usuari normal, a menú només mostra apartats Beacons i Notifica
\end{figure}
\section*{L'aplicació Android}
L'aplicació es troba en distribuidor de'aplicacions Google Play perque qualsevol persona que tingui un dispositiu Android pugui baixar. En la pantalla principal de l'aplicació es mostra les notificacions que s'han trobat, a la part dalt d'esquerra hi ha una icona de menú, quan es clica, es deplega un menú on es pugui seleccionar les diferentes categories d'informació. En aquest menú també es pot triar veure en locals en comptes de notificacions, amb aquesta opció, es mostra la informació agrupats per local. Cada element que hi ha a la pantalla, es pot veure amb més detall clicant-li.
\chapter{Conclusions}
Amb aquest projecte s'ha aconseguit fer realitat un sistema de recepció de notificacions a través dels telefons inte\l.ligents quan s'acosta en un punt d'interes on està situat l'emissor BLE. Per aconsegir aquest objectiu, s'ha hagut de desenvolupar un dispositiu BLE per fer d'emissor, un panell d'administració per gestinar l'informació de les notificacions i una aplicació Android per fer de receptor de les notificació.
Amb aquest projecte s'ha aconseguit fer realitat un sistema de recepció de notificacions a través dels telefons inte\l.ligents quan s'acosta en un punt d'interes on està situat l'emissor BLE, és a dir, s'ha completat l'objectiu. Per aconsegir aquest objectiu, s'ha hagut de desenvolupar un dispositiu BLE per fer d'emissor, un panell d'administració per gestinar l'informació de les notificacions i una aplicació Android per fer de receptor de les notificació.
Desenvolupar aquest projecte s'ha tingut en compte el tema seguretat de la part de servidors webs. Especialment en panell d'administració, els diferents usuaris no poden accedir o modificar dades dels altres sense tenir l'accés. Durant aquest treball s'han anat utilitzant diferentes eines, com ara, Flask, Android, Docker\dots i això s'ha ofert oportunitats de conèixer més en fonts.
\section*{Treballs futurs}
Existeix possibles millores:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment