Commit 8e06bcac authored by Qiwei Ni's avatar Qiwei Ni

Petits canvis

parent f4b7985b
......@@ -9,6 +9,6 @@
*.cls
*.run.xml
*~
*.pdf
tfg.pdf
*.bbl
*.blg
......@@ -11,6 +11,7 @@
\usepackage{mhchem}
% Per dibuixar gràfics: base general i gràfics senzills
\usepackage{tikz}
\usepackage{hyperref}
\usetikzlibrary{arrows}
% Per dibuixar gràfics: circuits electrònics
\usepackage[europeanresistors,americaninductors]{circuitikz}
......
......@@ -260,10 +260,9 @@ Cada paquet consisteix en 2 bytes de header, el primer byte és la mida de paque
\end{figure}
\section{Serveis web}
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{containers.pdf}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{imatges/containers.pdf}
\caption{L'esquema relacional}
\label{fig:containers}
\end{figure}
......@@ -292,7 +291,7 @@ En aquest treball s'ha obtat per treballar amb contenidors, utilitzant l'eina Do
Docker \cite{docker_overview} proporciona la capacitat d'empaquetar i executar una aplicació en un entorn sense prémer aïllat anomenat contenidor. L'aïllament i la seguretat li permeten executar molts contenidors de forma simultània en una màquina. A causa de la naturalesa lleugera dels contenidors, que s'executen sense la càrrega addicional d'un hipervisor, pot executar més contenidors en una combinació de maquinari donada que si estigués utilitzant màquines virtuals.
A part de 3 contenidors que es necessiten, s'ha afegit un altre per gestió de sessions de usuaris de web d'administració~\ref{docker_containers}.
A part de 3 contenidors que es necessiten, s'ha afegit un altre per gestió de sessions de usuaris de web d'administració~\ref{tab:docker_containers}.
\begin{table}
\centering
......@@ -364,7 +363,24 @@ if __name__ == "__main__":
Pel web de administració és un web amb interació visual
\texttt{JSON} JavaScript Object Notation, és un estàndard obert basat en text dissenyada per a intercanvi de dades llegible per humans. Deriva del llenguatge script JavaScript, per a representar estructures de dades simples i llistes associatives, anomenades objectes. El tipus MIME del JSON és \emph{application/json}. El format JSON s'utilitza habitualment per serialitzar i transmetre dades estructurades en una connexió de xarxa. S'utilitza principalment per intercanviar dades entre un servidor i una aplicació web, sent una alternativa a l'XML.
\section{L'aplicació Android}
Android \cite{android} és un conjunt de programari per a telèfons mòbils que inclou un sistema operatiu, programari intermediari i aplicacions. El sistema operatiu Android és la plataforma per a telèfons intel\l.ligents amb més vendes.
Les aplicacions Android estan escrits en Java, Android SDK és qui s'encarrega de compilar el codi amb les dades i fitxers de recursos en un sol fitxer, un APK. El fitxer \texttt{.apk} conté tot perquè un dispositiu Android pugui insta\l.lar. Un cop insta\l.lat en el dispositiu, cada aplicació està el seu sandbox:
\begin{itemize}
\item El sistema operatiu Android és un sistema Linux de multi usuari, on cada aplicació és un usuari diferent.
\item Per defecte, el sistema operatiu assigna un ID d'usuari únic per cada aplicació. El sistema assigna permissos al fitxers d'aplicació d'manera que només l'usuari que té ID assignat pugui accedir-hi.
\item Per defecte, cada aplicació executa en el seu propi procés i cada procés està en el seu maquina virtual, per tant, les aplicacions s'executen aïllades de les altres.
\end{itemize}
Els components d'aplicació són elements essencials d'una aplicació Android. Hi ha 4 tipus de components diferents:
\begin{itemize}
\item \texttt{Activitats} Una activitat representa una pantalla amb interfície d'usuari.
\item \texttt{Serveis} Un servei és un component que s'executa en segon pla per aconseguir operació de llarga execusió o per aconseguir treballar per processos remots.
\item \texttt{Proveïdors de content} Un proveïdor de content administra un conjunt de dades compartides.
\item \texttt{Receptors de Broadcast} És un component que repon a anunciaments de broadcast de tot el sistema.
\end{itemize}
\chapter{Producte final}
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment