Commit e4566157 authored by Jordi Masip's avatar Jordi Masip

Més millores

parent 53f6ac09
Pipeline #1033 passed with stages
in 42 seconds
......@@ -705,7 +705,7 @@ Després de realitzar un commit, observem que el desplegament ha anat bé en la
El funcionament principal d'aquesta aplicació consisteix en: escanejar per trobar els emissors \acro{ble} i consultar la informació al servidor web. El servidor retorna la informació i la mostra a l'aplicació. L'aplicació té les següents característiques:
\begin{itemize}
\item Permet a l'usuari seleccionar categories per filtrar les notificacions.
\item Llista a l'usuari els emissors \acro{ble} pròxims i indica la distància en que es troben.
\item Llista a l'usuari els emissors \acro{ble} pròxims i ordenats ascendentment segons la distància en que es troben.
\item Notifica a l'usuari que s'ha detectat algun emissor \acro{ble} quan l'aplicació no està activa.
\end{itemize}
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment